PROSPERUS FGS – u likvidaciji
ISIN HRPSPIUPFGS3
OIB 61196386099
LEI 747800KONC47HL1BSL75
Depozitar Fonda Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda prema Pravilniku o vrstama alternativnih investicijskih fondova: private equity (fond za gospodarsku suradnju)
Odobrenje za rad izdano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 12. studenoga 2010. godine  

PROSPERUS GROWTH – zatvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
ISIN HRPSPIUGRWT2
OIB 67458439868
LEI 74780000U2O655GEQ266
Depozitar Privredna banka Zagreb d.d.
Revizor Fonda Deloitte d.o.o.
Vrsta fonda prema Pravilniku o vrstama alternativnih investicijskih fondova: private equity
Odobrenje za rad izdano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 15. listopada 2020. godine